Privacy policy

Effective from 01.01.2022.

This policy applies to all information collected or submitted on the DB Touch website (Statim d.o.o.) on all devices and platforms..

At DB Touch, accessible from https://www.dbtouch.com/ , one of our main priorities is the privacy of our visitors. This Privacy Policy document contains types of information that is collected and recorded by DB Touch and how we use it.

This Privacy Policy applies only to our online activities and is valid for visitors to our website with regards to the information that they shared and/or collect in www.dbtouch.com.

If you have additional questions or require more information about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.

Consent


By using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its terms.

Information we collect


When contacting us through contact form on DB Touch website, we collect following data:

NAME - We use your name to properly address you in our communication to you

EMAIL ADDRESS - We use your email address to reach out to you in response to your message

MESSAGE – Message field is a free-form entry. You may enter any information you think is useful to us in reviewing your message, and we will use it to give you the best possible answer.

When contacting us directly on our official email address info@dbtouch.com, all the data you enter is entered on your free will, with the purpose of giving us the reason for contacting you (for example asking us a question), and we will use it to give you the answer to your inquiry.

DB Touch will not and does not sell, rent or share those collected informations with anyone, it will be used only for communication purpose.

Cookies


Cookies are small bits of data (information) stored as plain text files on a user's computer through the website browser.

Cookies are also called HTTP Cookies because they can be transmitted only through HTTP.

Cookies are necessary so that most websites work properly.

A basic website can function without serving cookies, but most websites need some cookies stored on the user's computer so that the website remembers the user's language preference and other preferences.

Cookies are created and stored on the user's computer when the user's browser loads a particular website.

The website sends information to the browser which then creates a text file, known as a "cookie".

Every time the user goes back to the same website, the browser retrieves and sends this "cookie" file to the website.

DB Touch uses 'cookies' which are strictly related to website functionality and do not contain personal information.

You can choose to disable cookies on your browser, but it may affect the functionality of this website.

GDPR Privacy Policy (Data Protection Rights)


We would like to make sure you are fully aware of all of your data protection rights. Every user is entitled to the following:

The right to access – You have the right to request copies of your personal data.

The right to rectification – You have the right to request that we correct any information you believe is inaccurate. You also have the right to request that we complete the information you believe is incomplete.

The right to erasure – You have the right to request that we erase your personal data, under certain conditions.

The right to restrict processing – You have the right to request that we restrict the processing of your personal data, under certain conditions.

The right to object to processing – You have the right to object to our processing of your personal data, under certain conditions.

The right to data portability – You have the right to request that we transfer the data that we have collected to another organization, or directly to you, under certain conditions.

If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact us.

Google Analytics


We use Google Analytics, which is a web analytics service offered by Google that tracks and reports website traffic.

We use it to monitor and to analyze web traffic on our website so we could could keep track on user behaviour.

Google may use the collected data to personalize the ads from its own advertising network, on which we do not have any influence.

You have the option to Opt Out from it by clicking here.

Children's Information


Another part of our priority is adding protection for children while using the internet.

We encourage parents and guardians to observe, participate in, and/or monitor and guide their online activity.

DB Touch does not knowingly collect any Personal Identifiable Information from children under the age of 13.

If you think that your child provided this kind of information on our website, we strongly encourage you to contact us immediately and we will do our best efforts to promptly remove such information from our records.

Contact us


If you have any questions regarding this Privacy Policy, you can email us at info@dbtouch.com.

Politika privatnosti

Na snazi od 01.01.2022.

Ova se politika privatnosti primjenjuje na sve informacije prikupljene ili poslane na web stranici DB Touch (Statim d.o.o.) na svim uređajima i platformama.

U DB Touchu, dostupnom s https://www.dbtouch.com/ , jedan od naših glavnih prioriteta je privatnost naših posjetitelja. Ovaj dokument o politici privatnosti sadrži vrste informacija koje prikuplja i bilježi DB Touch i kako ih koristimo.

Ova Pravila privatnosti odnose se samo na naše online aktivnosti i vrijede za posjetitelje naše web stranice u vezi s podacima koje su podijelili i/ili prikupili na www.dbtouch.com.

Ako imate dodatnih pitanja ili trebate više informacija o našoj politici privatnosti, ne ustručavajte se kontaktirati nas.


Pristanak


Korištenjem naše web stranice pristajete na našu Politiku privatnosti i slažete se s njezinim uvjetima.

Informacije koje prikupljamo


Kada nas kontaktirate putem kontakt obrasca na web stranici DB Touch, prikupljamo sljedeće podatke:

IME - Vaše ime koristimo kako bismo vam se pravilno obraćali u našoj komunikaciji s vama

ADRESA E-POŠTE - koristimo vašu adresu e-pošte kako bismo vam se obratili sa odgovorom na vašu poruku

PORUKA – Polje za poruku služi za slobodan unos podataka odnosno pitanja. Možete unijeti sve podatke za koje smatrate da su nam korisni pri pregledu vaše poruke, a mi ćemo ih koristiti da vam damo najbolji mogući odgovor.

Kada nas kontaktirate izravno na našu službenu e-mail adresu info@dbtouch.com, svi podaci koje unesete unose se slobodnom voljom, sa svrhom da nam date razlog zašto vas kontaktiramo (na primjer da nam postavite pitanje), a mi ćemo ga upotrijebite da vam damo odgovor na vaš upit. DB Touch neće i ne prodaje, iznajmljuje ili dijeli te prikupljene podatke s bilo kim, oni će se koristiti samo u komunikacijske svrhe.

Kolačići


Kolačići su mali dijelovi podataka (informacija) koji se pohranjuju kao obične tekstualne datoteke na korisničkom računalu putem preglednika web stranice.

Kolačići se nazivaju i HTTP kolačići jer se mogu prenijeti samo putem HTTP-a.

Kolačići su neophodni kako bi većina web stranica ispravno radila. Osnovna web stranica može funkcionirati bez posluživanja kolačića, ali većina web-mjesta trebaju neke kolačiće pohranjene na korisničkom računalu kako bi web-mjesto zapamtilo korisnikove jezične i druge postavke.

Kolačići se stvaraju i spremaju na računalo korisnika kada korisnikov preglednik učita određenu web stranicu.

Web stranica šalje informacije pregledniku koji zatim stvara tekstualnu datoteku, poznatu kao "kolačić".

Svaki put kada se korisnik vrati na istu web stranicu, preglednik dohvaća i šalje ovu datoteku "kolačića" na web stranicu.

DB Touch koristi 'kolačiće' koji su strogo povezani s funkcionalnošću web stranice i ne sadrže osobne podatke.

Možete odabrati da onemogućite kolačiće u svom pregledniku, ali to može utjecati na funkcionalnost ove web stranice.

GDPR politika privatnosti (prava na zaštitu podataka)


Željeli bismo biti sigurni da ste u potpunosti svjesni svih svojih prava na zaštitu podataka. Svaki korisnik ima pravo na sljedeće:

Pravo na pristup – imate pravo zahtijevati kopije svojih osobnih podataka.

Pravo na ispravak – imate pravo zahtijevati da ispravimo sve informacije za koje smatrate da su netočne. Također imate pravo zahtijevati da dopunimo informacije za koje smatrate da su nepotpune.

Pravo na brisanje – imate pravo zahtijevati da izbrišemo vaše osobne podatke, pod određenim uvjetima.

Pravo na ograničenje obrade – imate pravo zahtijevati da ograničimo obradu vaših osobnih podataka, pod određenim uvjetima.

Pravo na prigovor na obradu – imate pravo prigovoriti našoj obradi vaših osobnih podataka, pod određenim uvjetima.

Pravo na prenosivost podataka – imate pravo zahtijevati da podatke koje smo prikupili prenesemo drugoj organizaciji ili izravno vama, pod određenim uvjetima.

Ako podnesete zahtjev, imamo mjesec dana da vam odgovorimo. Ako želite ostvariti bilo koje od ovih prava, kontaktirajte nas.

Google Analytics


Koristimo Google Analytics, uslugu web analitike koju nudi Google koja prati i izvješćuje o prometu web stranice.

Koristimo ga za praćenje i analizu web prometa na našoj web stranici kako bismo mogli pratiti ponašanje korisnika.

Google može koristiti prikupljene podatke za personalizaciju oglasa iz vlastite oglašivačke mreže, na koju nemamo nikakav utjecaj.

Politika privatnosti trećih strana


DB Touch Pravila privatnosti ne odnose se na druge oglašivače ili web stranice.

Stoga vam savjetujemo da pogledate odgovarajuća Pravila privatnosti tih oglasnih poslužitelja trećih strana za detaljnije informacije.

Može uključivati njihovu praksu i upute o tome kako se isključiti iz određenih opcija.

Možete odabrati da onemogućite kolačiće putem pojedinačnih opcija preglednika.

Informacije o djeci


Drugi dio našeg prioriteta je zaštita djece tijekom korištenja interneta.

Potičemo roditelje i skrbnike da promatraju, sudjeluju i/ili prate i usmjeravaju svoje aktivnosti na mreži.

DB Touch svjesno ne prikuplja nikakve osobne identifikacijske podatke od djece mlađe od 18 godina.

Ako mislite da je vaše dijete dalo ovu vrstu informacija na našoj web stranici, snažno vas potičemo da nas odmah kontaktirate i mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da što prije ukloniti takve informacije iz naše evidencije.

Kontaktirajte nas


Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovim Pravilima privatnosti, možete nam poslati e-poštu na info@dbtouch.com.